Nipronsitemapお問合せ
Home製品情報ニプロン即納ショップ販売店サポートお問合せ採用情報企業情報
製品情報ニプロンの製品ラインナップとサービス
表示項目
適応仕様
入力電圧 ACのみ AC+DC
BOZ-190P-24-P2.3
FZP-040-12-J0L
FZP-040-12-JBH
FZP-040-24-J0L
FZP-040-24-JBH
FZP-040-5-J0L
FZP-040-5-JBH
GNSP3-750-121205-TRP
GNSP3-750-12X05-TRP
GNSP3-750-241205-TRP
GNSP3-750-242405-TRP
GNSP3-750-24X05-TRP
GP1UT-6000-400-TES
GPSA-1000-24P-TES
GPSA-1000-24P-TIS
GPSA-1000-48P-TES
GPSA-1000-48P-TIS
GPSA-1500-24P-PES
GPSA-1500-24P-TES
GPSA-1500-48P-PES
GPSA-1500-48P-TES
GPSA-360-12-TP
GPSA-360-24-TP
GPSA-5000-48P-PIS
GPSA-5000-96P-PIS
GPSA-600-12P-TP
GPSA-600-24P-TP
GPSA-600-36P-TP
GPSA-600-48P-TP
GPSA-750-12-TP
GPSA-750-24-TP
mFZP-075-12-JB0
mFZP-075-12-JB0-C
mFZP-075-12-JB0-K
mFZP-075-15-JB0
mFZP-075-15-JB0-C
mFZP-075-15-JB0-K
mFZP-075-24-JB0
mFZP-075-24-JB0-C
mFZP-075-24-JB0-K
mFZP-075-5-JB0
mFZP-075-5-JB0-C
mFZP-075-5-JB0-K
mGPSA-360-12-TP
mGPSA-360-24-TP
mOZP-200-12-JSE
mOZP-200-12-JSE-C
mOZP-200-12-JSE-K
mOZP-200-12-TSE
mOZP-200-12-TSE-C
mOZP-200-12-TSE-K
mOZP-200-15-JSE
mOZP-200-15-JSE-C
mOZP-200-15-JSE-K
mOZP-200-15-TSE
mOZP-200-15-TSE-C
mOZP-200-15-TSE-K
mOZP-200-24-JSE
mOZP-200-24-JSE-C
mOZP-200-24-JSE-K
mOZP-200-24-TSE
mOZP-200-24-TSE-C
mOZP-200-24-TSE-K
mOZP-200-36-JSE
mOZP-200-36-JSE-C
mOZP-200-36-JSE-K
mOZP-200-36-TSE
mOZP-200-36-TSE-C
mOZP-200-36-TSE-K
mOZP-200-3R3-JSE
mOZP-200-3R3-JSE-C
mOZP-200-3R3-JSE-K
mOZP-200-3R3-TSE
mOZP-200-3R3-TSE-C
mOZP-200-3R3-TSE-K
mOZP-200-48-JSE
mOZP-200-48-JSE-C
mOZP-200-48-JSE-K
mOZP-200-48-TSE
mOZP-200-48-TSE-C
mOZP-200-48-TSE-K
mOZP-200-5-JSE
mOZP-200-5-JSE-C
mOZP-200-5-JSE-K
mOZP-200-5-TSE
mOZP-200-5-TSE-C
mOZP-200-5-TSE-K
mOZP-350-12-JSE
mOZP-350-12-JSE-C
mOZP-350-12-JSE-K
mOZP-350-12-TSE
mOZP-350-12-TSE-C
mOZP-350-12-TSE-K
mOZP-350-15-JSE
mOZP-350-24-JSE
mOZP-350-24-JSE-C
mOZP-350-24-JSE-K
mOZP-350-24-TSE
mOZP-350-24-TSE-C
mOZP-350-24-TSE-K
mOZP-350-30-JSE
mOZP-350-30-JSE-C
mOZP-350-30-JSE-K
mOZP-350-30-TSE
mOZP-350-30-TSE-C
mOZP-350-30-TSE-K
mOZP-350-36-JSE
mOZP-350-36-JSE-C
mOZP-350-36-JSE-K
mOZP-350-36-TSE
mOZP-350-36-TSE-C
mOZP-350-36-TSE-K
mOZP-350-48-JSE
mOZP-350-48-JSE-C
mOZP-350-48-JSE-K
mOZP-350-48-TSE
mOZP-350-48-TSE-C
mOZP-350-48-TSE-K
mUZP-120-12-J0L
mUZP-120-12-J0L-C
mUZP-120-12-J0L-K
mUZP-120-12-JB0
mUZP-120-12-JB0-C
mUZP-120-12-JB0-K
mUZP-120-12-JBH
mUZP-120-12-JBH-C
mUZP-120-12-JBH-K
mUZP-120-24-J0L
mUZP-120-24-J0L-C
mUZP-120-24-J0L-K
mUZP-120-24-JB0
mUZP-120-24-JB0-C
mUZP-120-24-JB0-K
mUZP-120-24-JBH
mUZP-120-24-JBH-C
mUZP-120-24-JBH-K
mUZP-150-12-J0E
mUZP-150-12-J0E-C
mUZP-150-12-J0E-K
mUZP-150-18-J0E
mUZP-150-24-J0E
mUZP-150-24-J0E-C
mUZP-150-24-J0E-K
mUZP-150-48-J0E
mUZP-150-48-J0E-C
mUZP-150-48-J0E-K
mUZP-220-12-JBE
mUZP-220-12-JBE-C
mUZP-220-12-JBE-K
mUZP-220-24-JBE
mUZP-220-24-JBE-C
mUZP-220-24-JBE-K
mUZP-220-48-JBE
mUZP-220-48-JBE-C
mUZP-220-48-JBE-K
mUZP-220/520P-24S05-J0EF
mUZPT-120-12-J0L
mUZPT-120-12-J0L-C
mUZPT-120-12-J0L-K
mUZPT-120-12-JB0
mUZPT-120-12-JB0-C
mUZPT-120-12-JB0-K
mUZPT-120-12-JBH
mUZPT-120-12-JBH-C
mUZPT-120-12-JBH-K
mUZPT-120-15-J0L
mUZPT-120-15-J0L-C
mUZPT-120-15-J0L-K
mUZPT-120-15-JB0
mUZPT-120-15-JB0-C
mUZPT-120-15-JB0-K
mUZPT-120-15-JBH
mUZPT-120-15-JBH-C
mUZPT-120-15-JBH-K
mUZPT-120-24-J0L
mUZPT-120-24-J0L-C
mUZPT-120-24-J0L-K
mUZPT-120-24-JB0
mUZPT-120-24-JB0-C
mUZPT-120-24-JB0-K
mUZPT-120-24-JBH
mUZPT-120-24-JBH-C
mUZPT-120-24-JBH-K
OZ-015-12-J00
OZ-015-12-J00-K
OZ-015-15-J00
OZ-015-15-J00-K
OZ-015-24-J00
OZ-015-24-J00-K
OZ-015-3R3-J00
OZ-015-3R3-J00-C
OZ-015-3R3-J00-K
OZ-015-5-J00
OZ-015-5-J00-C
OZ-015-5-J00-K
OZ-030-12-J00
OZ-030-12-J00-K
OZ-030-15-J00
OZ-030-15-J00-K
OZ-030-24-J00
OZ-030-24-J00-C
OZ-030-24-J00-K
OZ-030-3R3-J00
OZ-030-3R3-J00-K
OZ-030-5-J00
OZ-030-5-J00-C
OZ-030-5-J00-K
OZ-060-12-J00
OZ-060-12-J00-C
OZ-060-12-J00-K
OZ-060-15-J00
OZ-060-15-J00-K
OZ-060-24-J00
OZ-060-24-J00-C
OZ-060-24-J00-K
OZ-060-3R3-J00
OZ-060-3R3-J00-K
OZ-060-5-J00
OZ-060-5-J00-K
OZM-015-0312N12-J00
OZM-015-0312N12-J00-C
OZM-015-0312N12-J00-K
OZM-015-0315N15-J00
OZM-015-0315N15-J00-C
OZM-015-0315N15-J00-K
OZM-015-0512N12-J00
OZM-015-0512N12-J00-C
OZM-015-0512N12-J00-K
OZM-015-0515N15-J00
OZM-015-0515N15-J00-C
OZM-015-0515N15-J00-K
OZM-030-0312N12-J00
OZM-030-0312N12-J00-C
OZM-030-0312N12-J00-K
OZM-030-0315N15-J00
OZM-030-0315N15-J00-C
OZM-030-0315N15-J00-K
OZM-030-0512N12-J00
OZM-030-0512N12-J00-C
OZM-030-0512N12-J00-K
OZM-030-0515N15-J00
OZM-030-0515N15-J00-C
OZM-030-0515N15-J00-K
OZM-030-12N12-J00
OZM-030-12N12-J00-C
OZM-030-12N12-J00-K
OZM-030-15N15-J00
OZM-030-15N15-J00-C
OZM-030-15N15-J00-K
OZP-120-12-JB0
OZP-120-12-JB0-C
OZP-120-12-JB0-K
OZP-120-12-TB0
OZP-120-12-TB0-K
OZP-120-12/15-J00
OZP-120-12/15-J00-C
OZP-120-12/15-J00-K
OZP-120-12/15-T00
OZP-120-12/15-T00-C
OZP-120-12/15-T00-K
OZP-120-24-J00
OZP-120-24-J00-C
OZP-120-24-J00-K
OZP-120-24-J0L
OZP-120-24-JB0
OZP-120-24-JB0-C
OZP-120-24-JB0-K
OZP-120-24-T00
OZP-120-24-T00-C
OZP-120-24-T00-K
OZP-120-24-TB0
OZP-120-24-TB0-C
OZP-120-24-TB0-K
OZP-120-30/36-J00
OZP-120-30/36-J00-K
OZP-120-48-J00
OZP-120-48-T00
OZP-120-48-T00-K
OZP-170-12/15-J00
OZP-170-12/15-J00-C
OZP-170-12/15-J00-K
OZP-170-24-EB0
OZP-170-24-J00
OZP-170-24-J00-C
OZP-170-24-J00-K
OZP-170-24-JB0
OZP-170-24-JB0-C
OZP-170-24-JB0-K
OZP-170-24-T00
OZP-170-24-T00-C
OZP-170-24-T00-K
OZP-170-24-TB0
OZP-170-24-TB0-C
OZP-170-24-TB0-K
OZP-200-12-JSE
OZP-200-12-JSE-C
OZP-200-12-JSE-K
OZP-200-12-TSE
OZP-200-12-TSE-C
OZP-200-12-TSE-K
OZP-200-15-JSE
OZP-200-15-JSE-C
OZP-200-15-JSE-K
OZP-200-15-TSE
OZP-200-15-TSE-K
OZP-200-24-JSE
OZP-200-24-JSE-K
OZP-200-24-TSE
OZP-200-24-TSE-K
OZP-200-36-JSE
OZP-200-36-JSE-K
OZP-200-36-TSE
OZP-200-36-TSE-K
OZP-200-3R3-JSE
OZP-200-3R3-JSE-C
OZP-200-3R3-JSE-K
OZP-200-3R3-TSE
OZP-200-3R3-TSE-C
OZP-200-3R3-TSE-K
OZP-200-48-JSE
OZP-200-48-JSE-K
OZP-200-48-TSE
OZP-200-48-TSE-K
OZP-200-5-JSE
OZP-200-5-JSE-C
OZP-200-5-JSE-K
OZP-200-5-TSE
OZP-200-5-TSE-C
OZP-200-5-TSE-K
OZP-240/600P-24-J0E
OZP-240/600P-48-J0E
OZP-350-12-JSE
OZP-350-12-JSE-C
OZP-350-12-JSE-K
OZP-350-12-TSE
OZP-350-12-TSE-C
OZP-350-12-TSE-K
OZP-350-24-JSE
OZP-350-24-JSE-C
OZP-350-24-JSE-K
OZP-350-24-JSEB
OZP-350-24-JSEB-K
OZP-350-24-TSE
OZP-350-24-TSE-C
OZP-350-24-TSE-K
OZP-350-24-TSEB
OZP-350-30-JSE
OZP-350-30-JSE-C
OZP-350-30-JSE-K
OZP-350-30-TSE
OZP-350-30-TSE-C
OZP-350-30-TSE-K
OZP-350-36-JSE
OZP-350-36-JSE-C
OZP-350-36-JSE-K
OZP-350-36-TSE
OZP-350-36-TSE-C
OZP-350-36-TSE-K
OZP-350-48-JSE
OZP-350-48-JSE-C
OZP-350-48-JSE-K
OZP-350-48-TSE
OZP-350-48-TSE-C
OZP-350-48-TSE-K
PS-10WP-12VSB
PS-10WP-5VSB
UDP-120-A24-E00-B
UDP-120-A24-EB0-B
UDP-120-A24-T00-B
UDP-120-A24-TB0-B
UDP-180-A24-E00-B
UDP-180-A24-EB0-B
UDP-180-A24-T00-B
UDP-180-A24-TB0-B
UDP-240-A24-E00-B
UDP-240-A24-EB0-B
UDP-240-A24-T00-B
UDP-240-A24-TB0-B
UZP-120-12-J0L
UZP-120-12-J0L-C
UZP-120-12-J0L-K
UZP-120-12-JB0
UZP-120-12-JB0-C
UZP-120-12-JB0-K
UZP-120-12-JBH
UZP-120-12-JBH-C
UZP-120-12-JBH-K
UZP-120-24-J0L
UZP-120-24-J0L-C
UZP-120-24-J0L-K
UZP-120-24-JB0
UZP-120-24-JB0-C
UZP-120-24-JB0-K
UZP-120-24-JBH
UZP-120-24-JBH-C
UZP-120-24-JBH-K
UZP-150-12-J0E
UZP-150-12-J0E-C
UZP-150-12-J0E-K
UZP-150-12-T0E
UZP-150-12-T0E-C
UZP-150-12-T0E-K
UZP-150-18-J0E
UZP-150-24-J0E
UZP-150-24-J0E-C
UZP-150-24-J0E-K
UZP-150-24-T0E
UZP-150-24-T0E-C
UZP-150-24-T0E-K
UZP-150-48-J0E
UZP-150-48-J0E-C
UZP-150-48-J0E-K
UZP-150-48-T0E
UZP-150-48-T0E-C
UZP-150-48-T0E-K
UZP-220-12-JBE
UZP-220-12-JBE-C
UZP-220-12-JBE-K
UZP-220-12-TBE
UZP-220-12-TBE-C
UZP-220-12-TBE-K
UZP-220-18-JBE
UZP-220-24-JBE
UZP-220-24-JBE-C
UZP-220-24-JBE-K
UZP-220-24-TBE
UZP-220-24-TBE-C
UZP-220-24-TBE-K
UZP-220-48-JBE
UZP-220-48-JBE-C
UZP-220-48-JBE-K
UZP-220-48-TBE
UZP-220-48-TBE-C
UZP-220-48-TBE-K
UZP-400-A12-JBH
UZP-400-A12-JBH-C
UZP-400-A12-JBH-K
UZP-400-A24-JBH
UZP-400-A24-JBH-C
UZP-400-A24-JBH-K
UZP-400-A24-TBH
UZP-400-A36-JBH
UZP-400-A36-JBH-C
UZP-400-A36-JBH-K
UZP-400-A48-JBH
UZP-400-A48-JBH-C
UZP-400-A48-JBH-K
UZP-400/1200P-A24-J0H
UZP-400/1200P-A24-J0H-K
UZP-400/1200P-A30-J0H
UZP-400/1200P-A36-J0H
UZP-400/1200P-A48-J0H
UZP-600-A24-JH0
UZP-600-A24-JH0-U
UZP-600-A24-JV0
UZP-600-A24-TH0
UZP-600-A24-TV0
UZP-600-A24-TV0-K
UZP-600-A30-JH0
UZP-600-A36-JH0
UZP-600-A48-JH0
UZP-600-A48-JV0
UZP-600-A48-TH0
UZP-600-A48-TV0
UZP-600-A48-TV0-K
戻る