Nipron Nipron Login Nipron Globalpage
Home購入先スイッチング電源に関するサポート窓口スイッチング電源メーカーニプロン 企業情報
製品情報ニプロンの製品ラインナップとサービス

UZP-120シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:100.8〜120 W
ピーク容量:200.4〜201 W
出力電圧:+12V +24V

UZP-150シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:150〜153.6 W
ピーク容量:400.8〜401.4 W
出力電圧:+12V +18V +24V +48V

UZP-220シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:180〜220.8 W
ピーク容量:400.8〜401.4 W
出力電圧:+12V +18V +24V +48V

UZP-400/1200Pシリーズ
定格入力:200-240 V
連続容量:402〜403.2 W
ピーク容量:1200〜1202.4 W
出力電圧:+24V +30V +36V +48V

UZP-400シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:320.4〜403.2 W
ピーク容量:504〜601.2 W
出力電圧:+12V +24V +36V +48V

UZP-600シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:600 W
ピーク容量:1200 W
出力電圧:+24V +48V

OZ-015シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:9.9〜16.8 W
ピーク容量:-
出力電圧:+3.3V +5V +12V +15V +24V

OZ-030シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:19.8〜31.2 W
ピーク容量:-
出力電圧:+3.3V +5V +12V +15V +24V

FZP-040シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:30〜39.6 W
ピーク容量:40〜60 W
出力電圧:+5V +12V +24V

OZ-060シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:39.6〜60 W
ピーク容量:-
出力電圧:+3.3V +5V +12V +15V +24V

OZP-120シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:120〜122 W
ピーク容量:180〜216 W
出力電圧:+12V +15V +24V +30V +36V +48V

OZP-170シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:168 W
ピーク容量:270〜300 W
出力電圧:+12V +15V +24V

OZP-200シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:132〜201.6 W
ピーク容量:198〜403.2 W
出力電圧:+3.3V +5V +12V +15V +24V +30V +36V +48V

OZP-350シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:300〜352 W
ピーク容量:504〜601 W
出力電圧:+12V +15V +24V +30V +36V +48V

OZP-240/600Pシリーズ
定格入力:100-240V V
連続容量:201.6 W
ピーク容量:400.8 W
出力電圧:+24V

OZM-015シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:15 W
ピーク容量:-
出力電圧:マルチ出力

OZM-030シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:30 W
ピーク容量:-
出力電圧:マルチ出力

mFZP-075シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:50〜75 W
ピーク容量:75〜150 W
出力電圧:+5V +12V +15V +24V

mUZP-120シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:100.8〜120 W
ピーク容量:200.4〜201 W
出力電圧:+12V +24V

mUZPT-120シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:100.5〜120 W
ピーク容量:200.4〜201 W
出力電圧:+12V +15V +24V

mUZP-150シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:150〜153.6 W
ピーク容量:400.8〜403.2 W
出力電圧:+12V +18V +24V +48V

mUZP-220シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:180〜223.2 W
ピーク容量:400.8〜401.4 W
出力電圧:+12V +24V +48V

mUZP-220/520Pシリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:220 W
ピーク容量:520 W
出力電圧:+24V

mOZP-200シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:132〜201 W
ピーク容量:198〜400 W
出力電圧:+3.3V +5V +12V +15V +24V +36V +48V

mOZP-350シリーズ
定格入力:100-240 V
連続容量:300〜352 W
ピーク容量:504〜601 W
出力電圧:+12V +15V +24V +30V +36V +48V